TMGD / Danışmanlık Eğitimleri

 

►Hangi firmaların danışmanlık hizmetine ihtiyacı var ?

Tehlikeli maddelerin Karayolu ,Demiryolu  ve Denizyolu araçları ile taşınması ile bağlantısı olan Firmalar en az bir kişi olmak üzere TMG Danışmanı ilgili olan taşıma türüne göre bulundurmalı veya dişardan sözleşme şartına bağlı olarak destek almalıdırlar.

TMG Danışmanı Kimdir ? Danışman iligili taşıma moduna göre Danışmanlık eğitimi almış ve 5 yıl süreli geçerli danışmanlık belgesine sahip olandır.

Eğitim Merkezimiz ,sizlere bu eğitimi her zaman olduğu gibi en kaliteli  şekilde vermek için Uluslararası tecrübelerle gerekli hazırlıkları yapmaktadır.

 

a) Tehlikeli madde taşımacılığı sürecinde yer alan ve bir takvim yılı içerisinde net elli ton ve üstü miktarlarda işlem yapan, gönderen, paketleyen, yükleyen, dolduran ve boşaltan olarak faaliyette bulunan işletmeler ile toplam araç taşıma kapasitesi elli ton ve üzerinde olan taşımacılık işletmelerini,

b) Miktarına bakılmaksızın ADR Bölüm 1.1.3.6.3’te yer alan tablodaki taşıma kategorisi sıfır olan tehlikeli maddelerle iştigal eden ve tehlikeli madde taşımacılığı sürecinde yer alan, gönderen, paketleyen, yükleyen ve dolduran olarak faaliyette bulunan işletmeleri,

 

Tehlikeli madde güvenlik danışmanı olma şartları nedir ?

 

TMGD olabilmek için;

a) Üniversitelerin fen ve mühendislik alanarından lisans veya tehlikeli madde ve güvenlik programı/bölümü ön lisans mezunu olmak,

b) Kaçakçılık, dolandırıcılık, dolanlı iflas, sahtecilik, inancı kötüye kullanma, uyuşturucu ve silah kaçakçılığı, kaçak insan taşımacılığı veya ticareti, hırsızlık, rüşvet suçlarından hürriyeti bağlayıcı ceza ile hükümlü bulunmamak,

c) Yetkili yangın söndürme eğitim merkezlerinden uygulamalı yangın söndürme eğitimine katıldığına dair alınan belgenin aslını ibraz etmek veya noter onaylı suretini sunmak,

Yangın Eğitimi Katılım Sertifikasını Eğitim Merkezimiz , Milli Eğitim Bakanlığı Onaylı Eğitim Merkezi  aracılığıyla vermektedir.

ç) TMGDEYB sahibi eğitim kuruluşlarında, tehlikeli madde güvenlik danışmanı eğitimine katılarak, tehlikeli madde güvenlik danışmanı eğitimi tamamlama belgesini almak veya tehlikeli madde ve güvenlik programı/bölümü ön lisans diplomasına sahip olmak ve bu Tebliğ kapsamında açılacak sınavda başarılı olmak gerekir.

 

Tehlikeli madde güvenlik danışmanı eğitimi

(1) TMGD eğitimleri; TMGDEYB sahibi eğitim kuruluşlarında, bu Tebliğ kapsamında yetkilendirilen tehlikeli madde güvenlik danışmanı eğiticileri tarafından, tehlikeli maddelerin taşınması konusundaki yürürlükteki mevzuat,  taraf olduğumuz uluslararası anlaşma ve sözleşmeler ile AB müktesebatı düzenlemeleri esas alınarak verilir.

(2) ADR tehlikeli madde güvenlik danışmanı eğitimi asgari 64 ders saati olarak uygulanır. RID, IMDG Kod veya IATA DGR kapsamındaki faaliyetlere ilişkin olarak tehlikeli madde güvenlik danışmanı yetkisini de isteyen adaylar, ayrıca bu modlar için onar ders saati ilaveten eğitim almaları gerekir.

(3) Eğitim kuruluşları tarafından düzenlenecek her bir eğitim programında en fazla 20 kursiyer bulunabilir. Eğitimlerde her bir ders saatinin süresi 50 dakika olacak şekilde,  günlük ders programı 3 ders saatinden az, 8 ders saatinden fazla olamaz.

(4) Eğitimde devam zorunludur.

 

Tehlikeli madde güvenlik danışmanı sertifikasının düzenlenmesi

 (1) Sınavlarda başarılı olan TMGD adaylarına,  İdare tarafından  5 yıl geçerli TMGD Sertifikası düzenlenir.

►Eğitimler